Recruiters

Kosmeticoz

Students Recruited

  • Holi Ram Sahu
  • Aparna Gupta
  • Yagyesh Kumar Sahu
  • Suman Sahu
  • Priyanka Sharma