Recruiters

Just Dial

Students Recruited

 • Namrata Ojha
 • Yash Sahu
 • Akshay Shukla
 • Anupama Bhatt
 • Pratyush Chotai
 • Priyanka Rajak
 • Mukesh Kumar Sahu
 • Pratik Shukla
 • Roshani Singh
 • Tushar Agrawal
 • Mukesh Kumar Kaushik