Recruiters

Hotel East Park

Students Recruited

  • Vikas Singh Rajput
  • Shubham Shastri
  • Rashmi Sayal
  • Tina Kshatry