Recruiters

Go Speedy Go

Students Recruited

  • Vikas Singh Rajput
  • Tina Kshatry
  • Shikha Sihote
  • Jay Kumar Jadhav
  • Prateek Vishwakarma
  • Srijan Dutta
  • Aman Thawait
  • Ayushi Pandey
  • Jasmit Singh