Recruiters

Just Dial

Campus Placement Drive held on November 27, 2017

Students Recruited

 • Akanksha Gupta
 • Alisha Khan
 • I. Sandhya Lakshmi
 • Divyanshi Reddy
 • Disha Thakkar
 • Jigyasa Mukharya
 • Chetan Taunk
 • Soumya Shukla
 • Ashish Tirkey
 • Sumit Shrivas
 • Syed Arish Ali
 • Tushar Agrawal